Najczęściej zadawane pytania

Ubezpieczenia pojazdów – sprzedałem pojazd

Czy zbywca auta powinien poinformować o sprzedaży pojazdu?

Tak, dokument potwierdzający zbycie pojazdu, który był ubezpieczany za naszym pośrednictwem należy przedstawić w naszej agencji, lub wysłać bezpośrednio do towarzystwa. Ważne aby dane nabywcy pojazdu zawierały nr. PESEL, NIP lub REGON.

Czy mogę otrzymać zwrot składki za niewykorzystany okres po sprzedaży pojazdu? W jaki sposób mogę wystąpić o zwrot składki ?

Zbywca otrzymuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia z ubezpieczeń dobrowolnych (np. autocasco, NNW, assistance itp.) liczony od dnia sprzedaży pojazdu do końca okresu ubezpieczenia.  Ubezpieczenie OC przechodzi natomiast na nowego właściciela pojazdu. Zwrot składki z ubezpieczenia OC następuje wyłącznie w przypadku złożenia wypowiedzenia (z art. 31.) przez nabywcę. Przy zgłoszeniu sprzedaży pojazdu wraz z wypowiedzeniem nabywcy, prześlij wniosek o zwrot składki z podaniem numeru konta na jaki środki mają zostać zwrócone.

Czy po sprzedaży auta mogę wypowiedzieć umowę obowiązkowego OC?

Po sprzedaży auta umowa ubezpieczenia OC przechodzi na nowego właściciela. Dlatego wyłącznie nabywca pojazdu ma prawo do wypowiedzenia umowy.

Czy nowy nabywca pojazdu może korzystać z mojego ubezpieczenia? Co w przypadku gdy dojdzie do szkody?

Nowy nabywca zgodnie z ustawą może korzystać z ubezpieczenia zbywcy do końca trwania umowy ubezpieczenia. Wszystkie szkody od dnia, który został wpisany w umowie kupna – sprzedaży są zaliczane na poczet nowego właściciela.

Ubezpieczenia pojazdów – kupiłem pojazd

Czy mogę jeździć na ubezpieczeniu poprzedniego właściciela?

Tak, nabywca może do końca trwania ubezpieczenia korzystać z polisy otrzymanej od zbywcy lecz może wiązać się to z przeliczeniem składki i dopłatą. Otrzymane przy zakupie potwierdzenie OC o niczym nie przesądza – polisa może być zawarta na kilka rat, może być w ogóle nie opłacona, a w skrajnym przypadku anulowana. Zalecamy kontakt z naszym specjalistą, sprawdzimy czy bardziej korzystne będzie przepisanie polisy, czy rozwiązanie umowy poprzedniego właściciela i zawarcie nowej na lepszych warunkach.

Jak przepisać ubezpieczenie auta od poprzedniego właściciela?

Niezbędna będzie umowa zakupu pojazdu, potwierdzenie OC od poprzedniego właściciela i dowód rejestracyjny. W niektórych towarzystwach przepisanie polisy możliwe jest za naszym pośrednictwem, ale są również firmy, które wymagają kontaktu z centralą. Aby dowiedzieć się w jaki sposób dokonać przepisania polisy w danej firmie ubezpieczeniowej zapraszamy do kontaktu.

Korzystam z polisy poprzedniego właściciela, która była w całości opłacona ale dostałem pismo z informacją, że muszę dopłacić za tą polisę. Dlaczego?

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe dokonują tzw. rekalkulacji składki. Może się okazać, że mimo, iż poprzedni właściciel opłacił składkę w całości, firma może wymagać jeszcze dodatkowej składki. Na wysokość dopłaty może wpływać m.in. wiek właściciela, miejsce zamieszkania, historia szkodowa, zniżki za dodatkowe ubezpieczenia. Za ewentualną dopłatę nabywca odpowiada  od dnia zakupu pojazdu.

W jakim czasie nowy nabywca pojazdu może wypowiedzieć polisę OC?

Nabywca może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia od poprzedniego właściciela w dowolnym momencie jej trwania. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia następuje z dniem przyjęcia wypowiedzenia przez towarzystwo (mailowo, pocztą, u agenta).

Czy Ubezpieczenie Zbywcy może zostać przedłużone automatycznie na kolejny rok?

Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta. Umowa ubezpieczenia Zbywcy nie podlega automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres ubezpieczenia.

Ubezpieczenia pojazdów – pozostałe

W jaki sposób należy rozwiązać umowę ubezpieczenia OC pojazdu?

Wypowiedzenie polisy ubezpieczeniowej powinno zostać złożone w formie pisemnej, z odręcznym podpisem ubezpieczającego, najpóźniej dzień przed upływem okresu ubezpieczenia. Taki dokument można złożyć u agenta lub bezpośrednio do towarzystwa. Dopuszcza się również możliwość przesłania wypowiedzenia pocztą lub e-mailem.

Czy OC pojazdu przedłuża się automatycznie ?

Towarzystwo ubezpieczeniowe przed końcem okresu ubezpieczenia ma obowiązek przesłać informację z przypomnieniem o końcu ubezpieczenia i proponowaną składką na kolejny okres (nie dotyczy umów flotowych). Jeśli dotychczasowa polisa jest opłacona w całości i nie doszło do zmiany właściciela pojazdu, polisa wznowi się automatycznie. W zakresie ubezpieczenia będzie tylko obowiązkowe OC (bez NNW, AC, Ass itp.).

Co to jest UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny)

UFG to instytucja, która została powołana w 1990 roku w związku z rozwojem rynku ubezpieczeń w Polsce. Jej istnienie jest niezbędne, gdyż pełni ona bardzo ważne funkcje. Ubezpieczeniowy Funduszu Gwarancyjny zajmuje się wypłatą odszkodowań i świadczeń poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych, spowodowanych przez nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów oraz nieubezpieczonych rolników. Każda z tych grup ma obowiązek posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, popularnie zwane OC. UFG wypłaca również odszkodowania osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych, gdy sprawca szkody nie został ustalony.

UFG zajmuje się także kontrolą spełnienia obowiązku ubezpieczenia i karaniem nieubezpieczonych, którzy tego obowiązku nie wypełnili. Celem UFG jest zapewnienie szczelności systemu obowiązkowych ubezpieczeń OC oraz ograniczenie liczby nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów, poruszających się po polskich drogach.

Wypadki i kolizje spowodowane przez nieubezpieczonych i niezidentyfikowanych kierowców kosztują rocznie innych właścicieli pojazdów w Polsce ponad 74 mln zł.

Jakie są kary za brak ubezpieczenia OC pojazdu?

Wysokość kar za brak ważnego ubezpieczenia OC regulują przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Ich wysokość oblicza się następująco :

 1. Dla pojazdów osobowych podstawą obliczenia kary jest dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę
 2. Dla samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów podstawą obliczenia kary jest trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę
 3. Dla pozostałych pojazdów podstawą obliczenia kary jest jedna trzecia minimalnego wynagrodzenia za pracę

Wysokość kar jest uzależniona od okresu pozostawania bez ubezpieczenia OC, jeżeli :

 • okres pozostawania bez oc nie przekracza 3 dni wynosi ona 20% podstawy
 • okres pozostawania bez oc nie przekracza 14 dni wynosi ona 50% podstawy
 • okres pozostawania bez oc przekracza 14 wynosi ona 100% podstawy
W których krajach niezbędna jest Zielona Karta?

Pełna lista państw, w których potrzebujesz Zielonej Karty znajduje się tutaj:  https://www.pbuk.pl/system-zielonej-karty/mapa-systemu

Chcę przenieść staż ubezpieczenia z Polski za granicę. Jak uzyskać zaświadczenie o zniżkach?

Aby otrzymać informację o przebiegu ubezpieczenia OC i AC należy zarejestrować się na stronie ufg.pl. W zaświadczeniu znajdują się informacje o wykupionych polisach OC lub AC, ewentualnych szkodach oraz wypłaconych odszkodowaniach. Ośrodek Informacji nie gromadzi danych o wysokości przysługujących zniżek, posiada jedynie informację przez ile lat było zawierane ubezpieczenie.

Ubezpieczenia nieruchomości

Czy właściciel domu powinien wykonywać przeglądy techniczne aby otrzymać odszkodowanie?

Tak. Obowiązkiem właściciela domu jest wykonywanie czynności związanych ze zlecaniem przeglądów. Podstawą prawną regulującą zakres obowiązków właściciela domu jest:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719) 

W poniższym linku zamieszczamy dokument przygotowany przez jedno z towarzystw, który w uproszczony sposób określa zakres obowiązków związany z należytym utrzymaniem nieruchomości:

Link do dokumentu

Czym różni się wartość odtworzeniowa od rzeczywistej w ubezpieczeniach majątkowych?

Wartość odtworzeniowa– zapewnia wypłatę odszkodowania w kwocie odpowiadającej kosztom, które trzeba ponieść, żeby przywrócić zniszczone mienie do stanu sprzed szkody.  Do wyliczenia tych kosztów bierze się pod uwagę wartość robocizny oraz cenę nowych materiałów tej samej klasy co użyte pierwotnie.

Wartość rzeczywista jest wartością odtworzeniową pomniejszoną o faktyczne zużycie mienia. Zazwyczaj towarzystwa ubezpieczeniowe stosują ją dla obliczenia wysokości odszkodowania dla starszych nieruchomości będących w gorszym stanie technicznym.

Bardzo istotny jest zatem wybór rodzaju wartości jaką będzie brało pod uwagę towarzystwo przy wypłacie odszkodowania

Ubezpieczenie Podróżne

Co to jest karta EKUZ?

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, to dokument unijny. Potwierdza on Twoje prawo do bezpłatnego leczenia w każdym innym niż Twoje państwie UE lub EFTA. EKUZ jest wystawiany dla każdej osoby oddzielnie. Nie ma jednej wspólnej karty dla całej rodziny.

Co można leczyć z EKUZ?

Zakres leczenia z EKUZ jest ograniczony. Masz prawo tylko do leczenia:

 • niezbędnego i nieplanowanego,
 • w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa,
 •  na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele danego kraju (jeśli w danym państwie jest np. obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to i Ty za nią zapłacisz).
Kiedy możesz mieć EKUZ?

Otrzymasz EKUZ, jeśli jesteś osobą uprawnioną do świadczeń zdrowotnych w Polsce. Uprawnione do świadczeń są:

 • osoby ubezpieczone (np. pracujące, na emeryturze),
 • osoby nieubezpieczone, które jednak mają prawo do leczenia na podstawie szczególnych uprawnień (np. dzieci do lat 18, które nie mogą być zgłoszone do ubezpieczenia przez rodzica lub dziadka).
Czy wyrobienie EKUZ jest płatne?

Nie. Wyrobienie EKUZ jest bezpłatne.

Czym różni się EKUZ od ubezpieczenia podróżnego?

Ubezpieczenie podróżne wykupione w towarzystwie ubezpieczeniowym nie ogranicza się do leczenia w Państwowych placówkach (zazwyczaj są to placówki prywatne).
W dobrych ofertach nie ponosi się też żadnego wkładu własnego, co gwarantuje pokrycie kosztów w całości przez ubezpieczyciela.
Zakres ubezpieczenia podróżnego obejmuje również koszty transportu (także do kraju) oraz koszty ratownictwa i poszukiwań w górach i na morzu.
Ubezpieczenie podróżne może zawierać również dodatkową ochronę np. OC (szkody wyrządzone przez ubezpieczonego), NNW (wypłatę odszkodowania po zakończeniu leczenia), Bagaż (pokrycie kosztów niezbędnych wydatków w sytuacji opóźnienia w dostarczeniu bagażu).